ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಯೋಟಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿಗೆ

Yiyuantong ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್, Zhonghao ಎರಡನೇ ರಸ್ತೆ, Bantianಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಲಾಂಗ್‌ಗಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೆನ್‌ಜೆನ್ (ಸಂ. 1 ಜೆರುನ್)) 201-205